6. ročník súťaže Naša nedávna história

Občianske združenie Misia 89 vyhlasuje šiesty ročník súťaže Naša nedávna história pod názvom – EURÓPA a MY. Súťaž je zameraná na pripomenutie si 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a 35 rokov Slovenska v slobodnej Európe.

Občianske združenie Misia 89, o. z. vyhlasuje šiesty ročník súťaže Naša nedávna história pod názvom EURÓPA a MY, zameranej na pripomenutie si 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a 35 rokov Slovenska v slobodnej Európe.

Súťaž je súčasťou projektu, ktorý pod názvom Ľudské práva – našich 35 rokov v slobodnej Európe organizuje občianske združenie Misia 89 v spolupráci s Ústavom pamäti národa a ďalšími partnermi.

Projekt pozostáva z dvoch častí: Medzinárodnej konferencie venovanej ľudským právam (jej cieľom je pripomenúť si 35. výročie pochodu za slobodu, ktorý sa pod názvom Ahoj, Európa ! uskutočnil na Medzinárodný deň ľudských práv, dňa 10. decembra 1989) a súťaže pre žiačky a žiakov pod názvom EURÓPA a MY. Projekt podporia okrem vyššie uvedených hlavných organizátorov aj vybrané zastupiteľské úrady a ďalší partneri a organizácie.

Poslanie a cieľ súťaže EURÓPA a MY

Dňa 1. mája 2024 sme si pripomenuli vstup Slovenskej republiky (ďalej SR) do Európskej únie (ďalej EÚ). Hlavným cieľom 6. ročníka súťaže je poukázať na význam nášho členstva v EÚ, čo nám členstvo v jej inštitúciách prinieslo a ako začlenenie Slovenska do európskych inštitúcií ovplyvnilo súčasné generácie, vrátane súťažiacich zo základných a stredných škôl.

Jedným z pamätných momentov politickej zmeny v Československu v roku 1989 bol pochod za slobodu, ktorý sa pod názvom Ahoj, Európa! uskutočnil na Deň ľudských práv, 10. decembra v roku 1989. Pochod sa stal symbolom pádu železnej opony a prihlásenia sa k slobodnej a demokratickej Európe. Práve v deň konania medzinárodnej konferencie si budeme pripomínať 35. výročie pochodu. Súťažné práce sa preto môžu zamerať aj na tému 35 rokov Slovenska v slobodnej Európe a (alebo) na jej prepojenie s 20. výročím členctva SR v EÚ. Prezentácie vlastných prác v oblasti literárnej a audiovizuálnej tvorby umožnia súťažiacim, pod vedením pedagogických osobností, spracovať témy tvorivou, veku primeranou formou a prispieť tým k osvojeniu si a šíreniu myšlienok slobody, demokracie a spolupatričnosti medzi deťmi a mladými ľuďmi u nás, v Európe i vo svete.

Súťažné kategórie a podmienky

  1. Kategórie podľa zamerania:

A.   Literárna tvorba, voľná tvorba, dokument.

Záväzné podmienky: Rozsah prác 2 – 3 normostrany; písmo Times New Roman 12, riadkovanie: 1,15; elektronická verzia vo formáte word a printová/vytlačená práca pevne zopnutá zošívačkou. Vytlačená práca podpísaná v závere autorkou/autorom práce a pedagogickou osobnosťou.

B.   Audiovizuálna tvorba/video

Záväzné podmienky: Rozsah prác min. 3 minúty a max. 5 minút; kvalitné audiovizuálne parametre. V závere (ústne alebo textové) deklarovanie originality autorkou/autorom a pedagogickou osobnosťou.

2.   Kategórie podľa veku:

A.   Druhý stupeň základných škôl a nižšie ročníky osemročných gymnázií

B.   Stredné školy

Podmienky prípravy a predloženia prác

1. Originalita a fair play: Práce zaslané do súťaže musia byť pôvodné, doteraz nezverejnené, neprevzaté a nekopírované. V prípade využitia prameňov, literatúry (citovanie, odkazy), musia byť dodržané štandardné pravidlá (napr., uvedenie zdroja v poznámke pod čiarou alebo inak)[1].

2. Identifikácia a presnosť: V hlavičke každej práce musí byť uvedený jej názov, kategória, meno autora/autorky, vek, ročník, ktorý navštevuje, emailová adresa; presná adresa školy, meno sprevádzajúcej pedagogickej osobnosti a jej emailová adresa. 

3. Zasielanie prác do súťaže:

      a/   práce v kategórii Literárna tvorba, voľná tvorba, dokument sa zasielajú poštou v printovej forme (tlačenej, papierovej) v 2 kópiách na adresu: Michal Keim, Ústav pamäti národa, Miletičova 21, 821 08 Bratislava  a súbežne elektronicky naemailovú adresu: keim@upn.gov.sk

       b/  práce v kategórii audiovizuálna tvorba/video

video-záznamy na USB kľúči alebo inom kvalitnom nosiči v 1 kópii na adresu: Michal Keim, Ústav pamäti národa, Miletičova 21, 821 08 Bratislava; a súbežne elektronicky prostredníctvom zaslania linku na úložisko alebo prostredníctvom sieťového úložiska (napr. uschovna.sk, wetransfer.com) na adresu keim@upn.gov.sk

4. K práci je nevyhnutné priložiť Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č.1. 

Termín zaslania prác

Posledný akceptovaný termín zaslania prác je: 17. november 2024.

Slávnostné vyhlásenie víťaziek a víťazov súťaže a odovzdávanie ocenení sa uskutoční dňa 10. decembra 2024 v Bratislave, počas medzinárodej konferencie Ľudské práva – našich 35. rokov
v slobodnej Európe. Miesto konania konferencie a informácie o odovzdávaní ocenení budú oznámené dodatočne.Víťazky a víťazi jednotlivých kategórií dostanú v predstihu pozvánku na podujatie.

Prípadné bližšie informácie o súťaži budú k dispozícii u odbornej kozultantky pre prípravu súťaže

PhDr. Dagmar Hornej, PhD., dagmar.horna@gmail.com

a u garantky celého projektu:

Ing. Jana Kotová, jana.kotova@hotmail.com


[1] MÚDRA, Eva Ako som sa stala slobodnou Európankou Artis Omnis : 2024, s. 35; mali by sme to rešpektovať.