Vyhodnotenie súťaže

NAŠA NEDÁVNA HISTÓRIA – 5. ročník: Význam Deklarácie ľudských práv pre 21. storočie

Vyhlasovanie výsledkov súťaže sa uskutočnilo dňa 07. decembra 2023 v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku,  pošas Medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom:

       “Ľudské práva -75 rokov od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv“

Súťaž sa ideovo spája s prof. Milanom Pišútom (1939 – 2018), fyzikom, profesorom UK a bývalým ministrom školstva  SR (1990 – 1992).

V porote zasadli a vzácnu zhodu v hodnotení prác dosiahli panie a pán s dlhoročnými vzdelávacími, akademickými a projektovými skúsenosťami:

Katarína Csabayová
Peter Jašek
Helena Pašiaková
Dagmar Horná

Predložené práce prekvapili porotu svojou žánrovou a obsahovou pestrosťou a úprimnou zaujatosťou mladých autoriek a autorov pre problematiku ľudských prác. Autorky a autori, bez rozdielu veku, presne pochopili význam Všeobecnej deklarácie ľudských práv pre súčasnosť. Možno vysloviť domnienku, že ak by mal osud ľudských práv na Slovensku aj v širšom kontexte ležať raz na ich pleciach, nemusíme mať o ľudské práva obavy.

Ceníme si tiež výkony učiteľských osobností, ktoré práce sprevádzali, a preto sme ich na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov súťaže vyzvali, aby prišli na pódium v žiacko-učiteľskom tandeme. Víťazky a víťazov z 1. miest a tých, ktorým boli udelené špeciálne ceny sme poprosili, aby si pripravili a predniesli krátku ukážku zo svojej práce.

Porota sa rozhodla udeliť 1. – 3. miesto tak v spojenej kategórii Literárna tvorba Základné školy ako aj Literárna tvorba Stredné školy a udeliť aj, spolu s partnermi, špeciálne ocenenia.

Kategória Základné školy

1. cena ÚPN
Mária Maťašová
ZŠ Važecká, Prešov
Pedagóg: Zdenko Michalov
Cenu odovzdali: Podpredsedníčka SR-ÚPN Marína Zavacká, ÚPN – Peter Jašek a VOP – Róbert Dobrovodský

Cena Misia 89
Michaela Žilinská
ZŠ M. Hodžu Bratislava
Pedagóg: Juraj Valent
Cenu odovzdali: MISIA 89 – Jana Kotová, zakladateľka a čestná predsedníčka; Nataša Nikitinová, predsedníčka MISIE 89, VOP – Róbert Dobrovodský

Cena špeciálna – Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike
Ariana Ceres Tchambak
Súkromná spojená škola francúzsko-slovenská Bratislava
Pedagogička: Simona Kubíková
Cenu odovzdali: Jeho excelencia veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike Pascal Le Deunff, VOP – Róbert Dobrovodský

2. miesto
Filip Ficko
ZŠ Hrnčiarska, Humenné
Pedagogička: Jana Burešová
Cena bude zaslaná

3. miesto
Laura Majcherová
ZŠ Važecká, Prešov
Pedagóg: Zdenko Michalov
Cena bude zaslaná

Kategória Stredné školy

1. cena – Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike
Juraj Doležal
Gymnázium Varšavská cesta Žilina
Pedagogička: Alica Virdzeková
Cenu odovzdali: Jeho excelencia veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike Pascal Le Deunff, VOP – Róbert Dobrovodský

Cena prof. Miroslava Kusého
Katarína Halúsková
Obchodná akadémia sv. T.A., Žilina
Pedagogička: Erika Jandová
Cenu odovzdali: manželka prof. Kusého – Jolana Kusá a dcéry- Dagmar Kusá, Alexandra Bražinová, VOP – Róbert Dobrovodský

2. miesto
Jakub Horeháj
Gymnázium Varšavská cesta Žilina
Pedagogička: Alica Virdzeková
Cena bude zaslaná

3. miesto
Samuel Truchly
Obchodná akadémia, Čadca
Pedagogička: Emília Černeková
Cena bude zaslaná

Legenda:
SR ÚPN (Správa rada-Ústav pamäti národa); VOP (Verejný ochranca ľudských práv)

Ďakujeme všetkým súťažiacim, ich školám, učiteľkám a učiteľom za účasť v súťaži ako aj organizátorom a partnerom súťaže. Za venované ceny ďakujeme veľvyslanectvu Francúzskej republiky v Slovenskej republike, Ústavu pamäti národa, Kancelárii verejného ochrancu práv, kníhkupectvu Martinus, MISII 89 a Nadácii SPP.

Diplomy a ceny za druhé a tretie miesta v kategórii ZŠ a SŠ budú zaslané súťažiacim ako aj pedagogickým osobnostiam dodatočne – poštou.

Výber žiackych prác, ktoré najviac oslovili porotu, bude publikovaný v bulletine 5. r. NNH.

Diplomy za účasť spolu s bulletinom budú zaslané všetkým účastníčkam/účastníkom súťaže následne po vydaní bulletinu začiatkom roku 2024.

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Občianske združenie Misia 89 a Ústav pamäti národa s podporou Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu Ľudské práva. 75 rokov od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 7. decembra 2023 v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Palisády 29, Bratislava.

Na záver konferencie budú odovzdané ocenenia víťazom 5. ročníka súťaže Naša nedáva história – Význam všeobecnej deklarácie ľudských práv pre 21. storočie. 

Fotogaléria z podujatia Úspechy a pády demokracie od roku 1989

Dňa 15.11.2023 sa v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie v SR uskutočnila diskusia na tému Úspechy a pády demokracie od roku 1989. Diskutujúcimi boli: František Mikloško, Soňa Szomolányi, Aneta Világi, Marek Mach, Zuzana Hozlárová a Vladimír Šucha. Podujatie organizovalo naše občianske združenie v spolupráci so ZEK.

Pozvánka na podujatie

Dňa 15.11.2023 o 14.00 v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie v SR na ulici Palisády 29 v Bratislave organizujeme v spolupráci so ZEK diskusia na tému Úspechy a pády demokracie od roku 1989.

Diskutujú:
František Mikloško
Soňa Szomolányi
Aneta Világi
Marek Mach
Zuzana Hozlárová
Vladimír Šucha

Priamy prenos bude dostupný na: www.fb.com/zekvsr

Nový ročník súťaže Naša nedávna história

Občianske združenie Misia 89 vyhlasuje piaty ročník súťaže Naša nedávna história pod názvom – Význam deklarácie ľudských práv pre 21. storočie. Súťaž je venovaná 75. výročiu podpísania Všeobecnej deklarácie ľudských práv zo strany Organizácie spojených národov.

Občianske združenie MISIA 89 vyhlasuje piaty ročník súťaže Naša nedávna história pod názvom  –
« Význam Deklarácie ľudských práv pre 21. storočie. »

Súťaž je neoddeliteľnou súčasťou projektu Ľudské práva – 75. výročie podpisu Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorý organizuje občianske združenie MISIA 89 v spolupráci s Ústavom pamäti národa ako hlavným partnerom s cieľom pripomenúť si 75. výročie podpisu deklarácie zo strany OSN. Projekt bude pozostávať z Medzinárodnej konferencie venovanej ľudským právam a literárnej súťaže pre žiakov a študentov. Na realizácii projektu sa budú podieľať aj ďalší partneri a organizácie vrátane zastupiteľských úradov vybraných krajín a to buď formou spolupráce pri jeho zabezpečovaní, alebo formou finančnej participácie. So žiadosťou o financovanie projektu sa MISIA 89, o.z. obrátila aj na Nadáciu SPP. 

Poslanie a cieľ súťaže

Hlavným cieľom projektu je poukázať na význam podpisu Deklarácie ľudských práv a nevyhnutnosť jej dodržiavania aj v súčasnosti. Prezentáciou vlastných prác v oblasti literárnej tvorby sa umožní žiakom a študentom, pod vedením pedagogických pracovníkov spracovať tvorivou, a k ich veku prístupnou formou, danú problematiku a pomáhať tak šíriť myšlienky tolerancie, rovnosti a spolupatričnosti medzi príslušníkmi mladej generácie.

Súťažiť sa bude v nasledovných kategóriách

Kategórie podľa zamerania :

A. Literárna tvorba – voľná tvorba, poézia, poviedka… – rozsah prác cca 2 max. 3 strany formátu A4
B. Literárna tvorba – dokument – akademická esej – rozsah prác maximálne 2 strany formátu A4 (podrobnejšie info o akademicej eseji napr. in Milada Caltíková a kol., Nový slovenský jazyk pre stredné školy, Orbis Pictus, Istropolitana, Bratislava, 2019, s.80, 81)

Kategórie podľa veku :

A.   Druhý stupeň základných škôl a nižšie ročníky osemročných gymnázií
B.   Stredné školy

Podmienky súťaže
  • Práce zaslané do súťaže musia byť pôvodné, doteraz nezverejnené, ani prevzaté a kopírované.
  • V každej práci musí byť uvedený názov, kategória, meno autora, adresa školy, ročník/vek autora, meno príslušného pedagóga a kontaktný údaj na školu a autora /e-mail/.
  • Práce sa musia zaslať poštou v printovej podobe /tlačenej, papierovej/, v 2 kópiách na adresu : Mgr. Peter Jašek, Ústav pamäti národa, Miletičova 19, 821 08 Bratislava.
  • K práci musia autori priložiť Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č.1. 
Termín zaslania prác

Posledný akceptovaný termín doručenia prác je: 17. november 2023.

Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže a odovzdávanie ocenení sa uskutoční dňa 7. decembra 2023 v Bratislave, počas  Medzinárodej konferencie k 75. výročiu podpisu Všeobecnej deklarácie ĽP.

Víťazi jednotlivých kategórií budú upovedomení včas, a zároveň obdržia pozvánku na slávnostné vyhlásenie výsledkov, kde bude oznámené výhercom aj miesto konania konferencie a potrebné detaily.

Bližšie informácie o súťaži budú k dispozícii u odbornej kozultantky pre prípravu súťaže:
Ing. arch. Katarína Csabayová, email: kcsabayova@gmail.com

prípadne u garantky celého projektu:
Ing. Jana Kotová, email: jana.kotova@hotmail.com

MISIA 89 …pár slov na úvod

Občianske združenie MISIA 89 vzniklo registráciou na MV SR na jar roku 2023 s cieľom rozvíjať a šíriť medzi verejnosťou hodnoty Novembra 1989 akými sú demokracia, sloboda, tolerancia a ľudské práva. Zakladatelia MISIE 89 boli spoluzakladateľmi občianskeho združenia Klub 89,o.z. ktoré realizovalo od svojho vzniku v roku 2017 celý rad úspešných projektov zameraných predovšetkým na mladú generáciu. Začiatkom roku 2023 sa Klub 89 transformoval na časť « klubovú » ktorej členmi sú niektoré významné  osobností Novembra 89 a časť « hodnotovú » ktorú založili pod názvom  MISIA 89  traja z 5tich  zakladateľov Klubu 89 vrátane iniciátorky založenia Klubu 89, zakladateľky  a predchádzajúcej predsedníčky a štatutárnej zástupkyne Klubu 89.

Len na osvieženie pamäte pripomíname, že medzi najvýznamnejšie  realizované projekty Klubu 89  patria : 4 ročníky projektu Naša nedávna história (v spolupráci s ÚPN)- jedná sa  súťaže žiakov a študentov na významné témy z oblasti novodobej histórie – « November 89 a MY », « Druhá svetová voja a holokaust », « Odvrátená tvár spravodlivosti » – o procesoch z 50. rokov min. storočia, « Slovensko v 20. storočí »- vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. Ďalej projekt « Európa dnes a zajtra », 2 ročníky « Medzinárodnej konferencie venovanej ľudským právam »,  celý rad aktivít a projektov realizovaných  k 30. výročiu ale aj ďalším výročiam Novembra 89, projekt k pripomenutiu si vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov – « 100 výročie založenia ČSR » a iné aktivity. Hlavným realizátorom všetkých projektov Klubu 89 a zabezpečovaním spolupráce s partnermi, organizáciami ako aj veľvyslanectvami bola  predsedníčka Klubu 89 ktorá iniciovala a zakladala spolu s ďalšími tromi zakladateľmi nové združenie MISIA 89.