5. ročník súťaže Naša nedávna história

Občianske združenie Misia 89 vyhlasuje piaty ročník súťaže Naša nedávna história pod názvom – Význam deklarácie ľudských práv pre 21. storočie. Súťaž je venovaná 75. výročiu podpísania Všeobecnej deklarácie ľudských práv zo strany Organizácie spojených národov.

Občianske združenie MISIA 89 vyhlasuje piaty ročník súťaže Naša nedávna história pod názvom  –
« Význam Deklarácie ľudských práv pre 21. storočie. »

Súťaž je neoddeliteľnou súčasťou projektu Ľudské práva – 75. výročie podpisu Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorý organizuje občianske združenie MISIA 89 v spolupráci s Ústavom pamäti národa ako hlavným partnerom s cieľom pripomenúť si 75. výročie podpisu deklarácie zo strany OSN. Projekt bude pozostávať z Medzinárodnej konferencie venovanej ľudským právam a literárnej súťaže pre žiakov a študentov. Na realizácii projektu sa budú podieľať aj ďalší partneri a organizácie vrátane zastupiteľských úradov vybraných krajín a to buď formou spolupráce pri jeho zabezpečovaní, alebo formou finančnej participácie. So žiadosťou o financovanie projektu sa MISIA 89, o.z. obrátila aj na Nadáciu SPP. 

Poslanie a cieľ súťaže

Hlavným cieľom projektu je poukázať na význam podpisu Deklarácie ľudských práv a nevyhnutnosť jej dodržiavania aj v súčasnosti. Prezentáciou vlastných prác v oblasti literárnej tvorby sa umožní žiakom a študentom, pod vedením pedagogických pracovníkov spracovať tvorivou, a k ich veku prístupnou formou, danú problematiku a pomáhať tak šíriť myšlienky tolerancie, rovnosti a spolupatričnosti medzi príslušníkmi mladej generácie.

Súťažiť sa bude v nasledovných kategóriách

Kategórie podľa zamerania :

A. Literárna tvorba – voľná tvorba, poézia, poviedka… – rozsah prác cca 2 max. 3 strany formátu A4
B. Literárna tvorba – dokument – akademická esej – rozsah prác maximálne 2 strany formátu A4 (podrobnejšie info o akademicej eseji napr. in Milada Caltíková a kol., Nový slovenský jazyk pre stredné školy, Orbis Pictus, Istropolitana, Bratislava, 2019, s.80, 81)

Kategórie podľa veku :

A.   Druhý stupeň základných škôl a nižšie ročníky osemročných gymnázií
B.   Stredné školy

Podmienky súťaže
  • Práce zaslané do súťaže musia byť pôvodné, doteraz nezverejnené, ani prevzaté a kopírované.
  • V každej práci musí byť uvedený názov, kategória, meno autora, adresa školy, ročník/vek autora, meno príslušného pedagóga a kontaktný údaj na školu a autora /e-mail/.
  • Práce sa musia zaslať poštou v printovej podobe /tlačenej, papierovej/, v 2 kópiách na adresu : Mgr. Peter Jašek, Ústav pamäti národa, Miletičova 19, 821 08 Bratislava.
  • K práci musia autori priložiť Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č.1. 
Termín zaslania prác

Posledný akceptovaný termín doručenia prác je: 17. november 2023.

Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže a odovzdávanie ocenení sa uskutoční dňa 7. decembra 2023 v Bratislave, počas  Medzinárodej konferencie k 75. výročiu podpisu Všeobecnej deklarácie ĽP.

Víťazi jednotlivých kategórií budú upovedomení včas, a zároveň obdržia pozvánku na slávnostné vyhlásenie výsledkov, kde bude oznámené výhercom aj miesto konania konferencie a potrebné detaily.

Bližšie informácie o súťaži budú k dispozícii u odbornej kozultantky pre prípravu súťaže:
Ing. arch. Katarína Csabayová, email: kcsabayova@gmail.com

prípadne u garantky celého projektu:
Ing. Jana Kotová, email: jana.kotova@hotmail.com